paper-3213924_1920
角色
姓名及職銜
首席研究員
羅陸慧英教授
香港大學教育學院 副院長(研究)
香港大學教育學院教師教育及學習領導學部 教授
香港大學教育學院教育應用資訊科技發展研究中心(CITE) 副主任
研究員
胡曉博士
香港大學教育學院溝通、發展與資訊科學學部 副教授
研究員
莫鳳儀博士
香港大學教育學院教育應用資訊科技發展研究中心 助理總監
學校發展顧問
李陽博士
學校發展顧問 (兼職)
麥志強博士
伍瑞球先生
博士後研究員
劉聰博士
高級學校發展主任
高柏安博士
學校發展主任
古敏杰博士
項目經理
黎文暉小姐
項目助理
劉宏豐先生
郭澤敏小姐
CITE 資訊科技經理
陳振達先生